Przygotowania do Dni Godności

Trwają przygotowania do obchodów Dni Godności.Wydarzenie to będzie miało miejsce 17 marca w świetlicy szkolnej. W projekcie biorą udział uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Obchodom towarzyszyć będzie wystawa książek poruszających problem tolerancji, szacunku, praw człowieka oraz konkurs plastyczny.

Galeria

Walentynki

Walentynki (ang. Valentine's Day) – coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest również tego dnia.

Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne (często pisane wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. Dzień 14 lutego stał się więc okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami.

Na zajęciach świetlicowych uczniowie mieli możliwość przygotowania kart walentynkowych, wyszukiwania wierszy, które w najpiękniejszy sposób mówią o wartości przyjaźni, miłości, o radości z bliskości drugiego człowieka (gestu, uśmiechu, troski).

Galeria

Profilaktyka na świetlicy szkolnej.

Działania świetlicy szkolnej to również profilaktyka zachowań ryzykownych.W dniu 07 lutego na świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie młodzieży z policjantami: dzielnicowym - panem Kamilem Grabowskim,Asystentem ds. Nieletnich i Patologii st.sierż.- Michałem Zaniewskim. W interesujący i przystępny dla młodzieży sposób zostały omówione tematy cyberprzemocy, uzależnienia od komputera i innych mediów, odpowiedzialności karnej nieletnich.W prezentacji poruszony został również temat nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego.
Świetlica szkolna włączyła się w działania promujące zasady bezpieczeństwa w ramach programu "Bezpieczne ferie 2017".

Galeria

Bijemy rekordy konstrukcyjne JENGA!

Na świetlicy szkolnej pojawiło się wiele nowych gier planszowych, konstrukcyjnych i zręcznościowych. Rekordy popularności bije gra zręcznościowa Jenga. Jest to świetna gra towarzyska, która dostarcza wiele radości i wyzwań.

Polega na tym, że z drewnianej wieży, gracze kolejno usuwają dowolny klocek poniżej skończonego poziomu i układają go na górze. Przegrywa osoba, która wyciągając klocek, przewróci wieżę.

Gra przeznaczona dla dowolnej liczby osób. Została stworzona przez Leslie Scotta, a opatentowana przez Parker Brothers(Hasbro).

Rekordem świetlicy szkolnej jest dokonanie konstrukcyjnej "niemożliwości", wieży o 28 poziomach.

Zdradzamy sekret stabilnej drewnianej konstrukcji:Wieża Jenga nie wywróci się, jeśli pionowa prosta przechodząca przez środek ciężkości nie wyjdzie poza jej podstawę.

Galeria

Dzień Babci i Dziadka na świetlicy szkolnej.

Galeria

Świetlica- szkolną przestrzenią czasu wolnego.

   Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu. To miejsce, w którym uczniowie, zwłaszcza ci najmłodsi, mogą odpocząć, pobawić się, odrobić przy pomocy nauczyciela prace domowe i zjeść posiłek.

Galeria.

Przygotowania do Świąt

Jak co roku świetlica szkolna przygotowuje się do Świąt Bożego Narodzenia. Dzieci wykonują dekoracje okienne ,ścienne, choinkowe i wszelkiego rodzaju przestrzenne ozdoby. Nasza świetlica, na najbliższe tygodnie zamienia się w fabrykę świątecznych dekoracji.

Galeria.

W Książkowej Krainie

   Książki towarzyszą dzieciom od najmłodszych lat; rozweselają, bawią, uczą. Uczniowie klasy III b (wych. Iwona Wernicka) z przyjemnością przypomnieli jak ważne są książki i zachęcali do ich czytania. Wcielając się w postacie ulubionych bohaterów, zaprezentowali uczniom klas I - III i przedszkolakom przedstawienie pt. "W Książkowej Krainie". Był Pinokio, pan Kleks, wróbel Elemelek, Pippi, Kaczka dziwaczka i wielu innych znanych bohaterów. Na zakończenie spotkania pani wicedyrektor Bogumiła Zawada oraz pani bibliotekarka Krystyna Pietruszka zachęcały uczniów do czytania książek, powrotów do ulubionych lektur i częstego odwiedzania biblioteki.

Galeria.

98 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

   "Spotkanie z poezją i pieśnią patriotyczną"- pod takim hasłem 10 listopada 2016r. odbył się apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wśród zaproszonych gości była pani Wójt Marzena Grzywińska, Przewodnicząca Rady Gminy pani Alina Przybysz, przedstawicielka Rady Rodziców pani Marietta Kukawka ,Dyrekcja oraz nauczyciele. Przedstawiciele klas IV-VI SP i III Gim zaprezentowali piękne, patriotyczne wiersze. Chór szkolny wykonał pieśni: Rotę, Szarą Piechotę i Niepodległą - Niepokorną, B. Cieślicka zaśpiewała utwór "Pytasz mnie". Uczniowie dostarczyli słuchającym wielu wzruszeń, Przypomnieli, jak ważna dla każdego Polaka jest Ojczyzna ,bo jak pisał Tadeusz Różewicz - "Ojczyzna to wieś, miasto, dom na horyzoncie...". Uroczysty apel został przygotowany pod opieką pani Renaty Raszczuk, pana Krzysztofa Marka i wychowawców klas.

Praca świetlicy szkolnej zgodnie z nowymi przepisami

Świetlica we współczesnej edukacji szkolnej pełni bardzo ważną rolę. Nowa podstawa programowa wskazuje świetlicę, jako miejsce nie tylko przeznaczone do spędzania czasu wolnego, ale ważne miejsce wychowania poza zajęciami edukacyjnymi. Niezwykle ważne staje się określenie głównych celów i funkcji świetlicy szkolnej.
Funkcje świetlicy:
• opiekuńcza – zapewnienie opieki uczniom;
• wychowawcza – kształtowanie postaw uczniów, ich zachowań oraz cech, które są niezbędne w życiu społecznym. Ważną funkcją wychowawczą jest przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych inicjatyw, kształtowania postaw twórczych, utrwalanie nawyków zagospodarowania czasu wolnego, przestrzeganie zasad kultury i wzajemnego szacunku.
• Profilaktyczna – aktywizowanie uczniów, wspieranie ich uzdolnień i zainteresowań, kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych, prowadzenie wczesnej interwencji dla uczniów należących do tzw. grup wysokiego ryzyka, pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo, patologicznych, którzy często opuszczają lekcje, są odrzucani przez grupę rówieśniczą, wykazujących zachowania agresywne oraz wykazujących zachowanie uznawane społecznie za nieakceptowane;
• edukacyjna – rozbudzanie ciekawości poznawczej, rozpoznawanie uzdolnień i mocnych stron dziecka, indywidualizacja zadań, stworzenie każdemu dziecku warunków do odniesienia sukcesu

Zmiany w przepisach prawa
4 czerwca 2014 r. weszły wraz ze zmianami w ustawie o systemie oświaty przepisy, dotyczące zasad funkcjonowania świetlic szkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 642). Zmiany te określiły zasady działania świetlic w szkole podstawowej i gimnazjum oraz w szkołach specjalnych.
Art. 67 ust. 3 ww. ustawy wprowadza obowiązek zapewnienia zajęć świetlicowych dla uczniów, którzy:
• pozostają pod opieką szkoły po zakończeniu zajęć lekcyjnych;
• oczekują na odebranie przez rodziców;
• oczekują na dowóz organizowany przez gminę;
• korzystają z wydłużonej opieki szkolnej z powodu innych niż ww. okoliczności.
Należy pamiętać, że opieką świetlicową można także objąć uczniów, którzy:
• nie uczęszczają na zajęcia religii i etyki;
• nie uczestniczą z powodu zwolnienia w zajęciach wychowania fizycznego.
Art. 67 ust. 4 ww. ustawy stanowi, iż na zajęciach świetlicowych nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów pod opieką jednego nauczyciela.

Art. 67 ust. 5 ww. ustawy wskazuje, że zajęcia muszą być organizowane zgodnie z potrzebami edukacyjnymi oraz rozwojowymi dzieci i młodzieży, a także ich możliwościami.
Zajęcia te powinny kłaść szczególny naciska na:
a. rozwijanie zainteresowań uczniów;
b. prawidłowy rozwój fizyczny;
c. odrabianie lekcji.

Prawidłowa organizacja pracy świetlicy szkolnej może stanowić w przyszłości sukces edukacyjny, wychowawczy i opiekuńczy szkoły. Jej praca powinna być oparta o dokumenty obowiązujące w szkole – statut, program wychowawczy i program profilaktyki oraz uwzględniać wnioski wynikające z pracy rady pedagogicznej i rady rodziców. Organizacja dobrze działającej w szkole świetlicy wymaga współdziałania wielu osób.