Przedstawienia profilaktyczne

1

W dniach 28- 29. 11.2017r. w Zespole Szkół w Kołbaczu odbyły się przedstawienia profilaktyczne połączone z prelekcjami, dla dzieci i młodzieży Zespołu Szkół w Kołbaczu.

TU RZĄDZI KOT – bajka/ przedstawienie dla grup „0” oraz dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej, barwne, wypełnione muzyką przedstawienie, które w uroczy, zabawny, a zarazem prosty i adekwatny sposób, dostosowany realizacyjnie i treściowo do zróżnicowanego poziomu psychofizycznego młodych widzów, daje im możliwość poznania i zrozumienia podstawowych procesów społecznych, oraz wypracowania właściwego wobec nich modelu zachowania.

Wartości wychowawczo-profilaktyczne

- profilaktyka zachowań ryzykownych (zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia, dobre i złe strony Internetu, niebezpieczeństwa użycia łatwo dostępnych lekarstw i używek, kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy. 

-relacje – kształtowanie postaw społecznych (kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności właściwego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki, kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej, przygotowaniedo sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi, empatia i szacunek dla słabszych, pokora wobec autorytetów

- wdrażanie kultury -  przywiązania do wartości, właściwych norm i wzorców zachowań (komunikacja w różnych sytuacjach społecznych, język i kultura wypowiedzi, odróżnianie dobra od zła, zapobieganie dyskryminacji, szacunek do pracy i nauki, podtrzymywanie własnej wartości i uznanie dla ciekawości poznawczej, różne formy wyrażania emocji)

 MOŻESZ ODKRYĆ SIEBIE" - NOWE!

- dla uczniów klas IV – VII Szkoły Podstawowej

Sceniczna droga, którą bohater spektaklu poprowadzi widzów, to w istocie kolejne etapy podejmowania decyzji i wyborów, ważnych dla konsekwencji i odpowiedzialności za nie. Czy zaspokojenie potrzeby środowiskowej akceptacji warte jest lekceważenia ryzyka inicjacji alkoholowej? Czy przyzwolenie na użycie środków psychoaktywnych to wyraz odwagi, a wypalony papieros jest atrybutem wolnego człowieka? Czy relacje międzyludzkie mają swój fundament w agresji i dyskryminacji, a Internet jest biblią współczesności? Na te pytania spektakl daje jednoznaczną odpowiedź, podbudowaną ostateczną decyzją i wyborem scenicznego bohatera.

  Wartości wychowawczo-profilaktyczne

- profilaktyka zachowań ryzykownych ( prezentacja wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych /alkohol, nikotyna, narkotyki/, rozwijanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi, umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i Internetu, rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu, podstawy negocjacji i mediacji, rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania, dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na motywację do podejmowania różnorodnych zachowań, rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane wybory i postępowanie, dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania w sprawach nieletnich)

- relacje – kształtowanie postaw społecznych ( odpowiedzialność za siebie i innych /wolontariat/, umiejętność asertywnego wyrażania własnych potrzeb, rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi
- wdrażanie kultury - przywiązania do wartości, właściwych norm i wzorców zachowań (uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania, rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie.

W dniach 28 – 29 listopada w szkole w Kołbaczu odbyły się również warsztaty profilaktyczne  prowadzone przez koordynatora działań artystycznych „Teatru Kurtyna” – p. Macieja Berniaka, które cieszą się niezwykłym powodzeniem wśród młodzieży szkolnej. Pan Maciej jest cenionym terapeutą, wspaniale nawiązującym kontakt z młodzieżą. Warsztaty dotyczyły profilaktyki środków odurzających, ale nie zabrakło w nich rozmów o wartości dobra, szacunku do drugiego człowieka, różnic i odrębności każdego z nas.

Za umożliwienie udziału w wydarzeniach, dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Koordynatorem działań na terenie szkoły była pedagog Małgorzata Palus.

 Galeria:

Profilaktyka

Relacja z realizacji projektu „OGRÓD INSPIRACJI"

Dwa ostanie tygodnie upłynęły nam pod znakiem twórczych poszukiwań i pozytywnego przedwakacyjnego zamieszania. Warsztaty botaniczne, akcja edukacyjna z pszczołami, spotkanie z pszczelarzem, wyszywanie kołbackiego hasła, tworzenie dźwiękowej mapy Kołbacza, a na koniec koncert cenionego gitarzysty i kompozytora, Michała Zygmunta!!!
"Ogród inspiracji" twórczo nam się rozwija - odkrywamy wirydarz, czerpiemy radość z bycia razem i pielęgnujemy naszą lokalność. Wszystko to możliwe jest dzięki fantastycznej współpracy ze Stowarzyszeniem Spichlerz Sztuki i wsparciu ze strony Netto Polska, które jest głównym patronem "Ogrodu inspiracji". Dzięki takiej współpracy możemy wspólnie tworzyć w okresie letnim cykl warsztatów w inspirowanych cysterskim "labora" - interpretowanym na nowo, w duchu twórczej pracy z oryginalnymi artystami i animatorami, którzy otwierają młodym oczy i uszy na świat, zachęcają by WKOŁOBACZYĆ :)
Więcej informacji: https://www.facebook.com/spichlerzsztuki

Galeria

 

 


 

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE
26.04.2017r. uczniowie naszego Gimnazjum mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach profilaktycznych przeprowadzonych przez Asystenta ds. Nieletnich z KPP Gryfino st. sierż. Michała Zaniewskiego.
Podczas zajęć młodzież poznała działanie alko gogli, które symulują odurzenie alkoholem. Warsztaty miał na celu uświadomić młodzieży jak zgubne mogą być skutki eksperymentowania z alkoholem i na własnej skórze sprawdzić w jaki sposób zachowuje się człowiek po spożyciu alkoholu. Policjant również podczas tych zajęć uświadomił młodzieży do czego służy numer alarmowy 112 i w jakich przypadkach można z niego korzystać.


 Profilaktyka cyberprzemocy i uzależnień związanych z komputerem.
Uczniowie Zespołu Szkół w Kołbaczu wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Policji, Dzielnicowym, panem Kamilem Grabowskim i Asystentem ds. Nieletnich i Patologii, st.sierż. Michałem Zaniewskim. Młodzież aktywnie uczestniczyła w dyskusji , której tematem była przemoc w cyberprzestrzeni widziana z perspektywy sprawcy i ofiary działań przemocowych oraz odpowiedzialność karna nieletnich. Ważnym tematem, który również został poruszony był wpływ gier komputerowych na kształtowanie osobowości, postrzeganie rzeczywistości i powstawanie uzależnień.

Galeria


KONCERT PROFILAKTYCZNY „PODZIEL SIĘ DOBREM"
Z autorskim i bardzo oryginalnym programem profilaktycznym odwiedził naszą szkołę Wiesław BLACHA Błażkiewicz znany wirtuoz perkusji. Muzyk walczy o młodych ludzi, by zachęcić ich do życia wolnego od nałogów. Sprzeciwia się agresji i przemocy w życiu codziennym oraz cyberprzestrzeni. Perkusista opowiada o swoim życiu zawodowym, które w początkowej fazie kariery nie było wolne od używek. Przesłanie artysty jest jasne: POWIEDZ NIE! wszelkim substancjom , które mogą mieć negatywny wpływ na Twoją przyszłość i DZIEL SIĘ DOBREM! Ta oryginalna forma programu profilaktycznego spowodowała, że przekazywane treści trafiały do umysłów i serc młodzieży z ogromną siłą. Mamy nadzieję, że ta nietypowa lekcja profilaktyki będzie dla młodych ludzi szkołą podejmowania właściwych decyzji.

Galeria


 Kino na temat.

23 marca 2017r młodzież Zespołu Szkół w Kołbaczu pod opieką wychowawców Agnieszki Cieślickiej i Beaty Zawadzkiej, uczestniczyła w projekcji filmu „Nowy", który był propozycją projektu skierowanego do młodych odbiorców pt.: KINO NA TEMAT.
Tematem spotkania było: Wykluczanie innych jako narzędzie wpływu w grupie.
Po obejrzeniu filmu , spotkanie i dyskusję poprowadził dziennikarz Gazety Wyborczej Adam Nadworny. Do roli eksperta zaproszony został psycholog i psychoterapeuta Stanisław Denis, który na co dzień pracuje z trudną młodzieżą. Podkreślał On wartość człowieka jako jednostki i rolę asertywności w naszym życiu.
Czasami próba dołączenia do grupy za wszelką cenę, jest gorsza niż stanie z boku, warto o tym pamiętać.
Koordynator projektu w ZS: Małgorzata Palus


Dni Godności 2017

„Zatrzymaj się. Oto obok ciebie jest inny człowiek. Spotkaj się z nim. Spotkanie takie jest największym przeżyciem. Najważniejszym doświadczeniem..."

W dniu 17 marca 2017r. w naszej szkole obchodziliśmy „Dni godności". W tym roku tematem przewodnim było „Spotkanie z innym"., spotkanie, które wymagać będzie wysiłku, uwagi, zrozumienia, szacunku, tolerancji.. Wśród prezentacji przygotowanych przez młodzież pod kierunkiem wychowawców pojawiły się pytania: „czy inny to ten, który różni się ode mnie?", „ czy rzeczywiście się różnimy?", oraz jakie są skutki braku dialogu, porozumienia..? Młodzież zastanawiała się nad wartościami, które definiują pojęcie człowieczeństwa. Odnajdywała postawy heroiczne wśród rówieśników, którzy w obronie swoich wartości oddawali swoje życie. Wspaniałym podsumowaniem rozważań na temat „ spotkania z innym" była zaprezentowana przez młodzież chęć niesienia pomocy. Hinduskie słowo upaniszada- siedzieć blisko, być blisko stało się wyznacznikiem działań wolontariackich. Okazuje się, że niesiona pomoc wzbogaca w jednakowy sposób potrzebujących i ofiarodawców, że w niezwykły sposób wraca do czyniących dobro. Szkolny Klub Wolontariatu zaprezentował swoje działania, efekty swojej pracy dzieląc się iskrą nadziei, że tylko życzliwość do drugiej osoby jest tą postawą, która porusza również w niej, strunę człowieczeństwa.
Dniom godności towarzyszył konkurs plastyczny, wystawa książek dotycząca wartości szacunku, tolerancji, godności człowieka oraz „afisz kulturalny", który przedstawił temat w propozycjach filmowych i literaturze.
W przygotowanie obchodów „Dni Godności" zaangażowanych było wiele wspaniałych osób, nauczycieli, wychowawców, uczniów, których serdeczność i profesjonalizm tworzyły klimat tego dnia. Szczególne podziękowania należą się uczennicy Vanessie Gwiaździńskiej, która z dużym wyczuciem i klasą prowadziła uroczystości, uczniom obsługującym nagłośnienie : Bartoszowi Bińkowskiemu, Michałowi Hukowi, Jakubowi Płachcie, Miłoszowi Ruszczyckiemu, oraz wspaniałym osobom : pani Artymidzie Bojanowskiej opiekunowi Samorządu Uczniowskiego, pani Magdalenie Grzywacz - opiekunowi Szkolnego Klubu Wolontariatu. Dziękujemy serdecznie również Radzie Rodziców, która sfinansowała nagrody dla uczestników konkursu plastycznego pt.: „Spotkanie z innym".
Organizatorami projektu byli pedagodzy: Anna Dwornik i Małgorzata Palus.

FOTORELACJA

Galeria


 Sprawozdanie pedagogów za I sem. roku 2016/2017


 Kino na Temat

to projekt dla szkół organizowany przez sieć kina Helios, to cykl imprez tematycznych, dotyczących aktualnych tematów społecznych. Koordynatorem projektu na terenie szkoły od trzech lat jest pedagog Małgorzata Palus. Obecnie biorą w nim udział uczniowie klas pierwszych gimnazjum i drugiej „A".

kino

We wrześniu młodzież wzięła udział w projekcji filmu „ Nerve".
Tematem spotkania był problem: Gracz, obserwator, więzień. O rolach odgrywanych w mediach społecznościowych. Reżyseria: Henry Joost, Ariel Schuman

W grudniowych warsztatach KnT poruszony został problem przemocy rówieśniczej. Dlaczego nie warto milczeć w obliczu przemocy i jakie mogą być tego konsekwencje? Na te pytania odpowiadała psycholog Katarzyna Jastrzębska w trakcie warsztatów. Punktem wyjścia debaty był film „Żałuję". Młodzież Zespołu Szkół pojechała na projekcję i spotkanie z pedagogiem Anną Dwornik i wychowawcami: p. Hanną Białek i p. Beatą Zawadzką.

Żałuję! Spijt!
reż. D. Schram / Holandia 2013 / 95'
Opis filmu
Jochem na każdym kroku doświadcza w szkole niemiłych sytuacji. Chłopiec jest nieustannie dręczony przez rówieśników. Nasilający się wobec bohatera klasowy bullying doprowadza do fatalnych skutków.


    Wychodząc na przeciw potrzebom i w świetle bieżących problemów, jakie dotykają dzieci i młodzież szkolną, w ramach działań edukacyjno – profilaktycznych, pedagodzy ZS w Kołbaczu zaprosili Teatr Kurtyna z Krakowa ze swoimi nowymi spektaklami profilaktycznymi.

Klasom I-III SP zaprezentowany został spektakl „ Świat według Reksia", którego zadaniem była
• promocja zdrowego stylu życia (dbania o dietę, aktywnego wykorzystania czasu wolnego, uwrażliwienia na niebezpieczeństwo kontaktu z nieznanymi substancjami i przedmiotami, zagrożenia używkami)
• zapobieganie agresji ( rozpoznawanie trudnych emocji i właściwych sposobów ich wyrażania)
• kształtowanie pozytywnego i akceptującego nastawienia do siebie i innych ( sposoby komunikowania się, tolerancja i życzliwość, wzmacnianie chęci bycia pomocnym)
• przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu
• uwrażliwienie i kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt i nauki opieki nad nimi
• promocja etosu prawdy i dobra, szacunku do opiekunów i osób starszych, tolerancji i życzliwości dla odmienności
• praktyczna prezentacja podstaw ekologii i ochrony środowiska
Klasy IV-VI- „Twoje nowe jutro"
Elementy programu profilaktyczno- edukacyjnego spektaklu „Twoje nowe jutro":
• Kształtowanie pozytywnego stosunku do indywidualnej sfery emocjonalno – psychicznej i rola autoakceptacji
• Zapobieganie przemocy i agresji (przemoc werbalna, emocjonalna, fizyczna, zachowania autodestrukcyjne)
• Zarządzanie emocjami (znajomość emocji i sposobów ich akceptowalnego wyrażania)
• Promocja efektywnej struktury komunikacji (asertywność, kontrola stresu i sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach)
• Nauka podejmowania słusznych decyzji i konsekwentnych wyborów
• Znaczenie tolerancji, szacunku i życzliwości oraz niesienia pomocy innym
• Umiejętność ochrony własnej indywidualności i radzenia sobie z presją otoczenia
• Podstawy wiedzy o substancjach psychoaktywnych, ich szkodliwości, łamania prawa w związku z ich używaniem
• Bezpieczne korzystanie z Internetu i innych technologii przekazywania informacji
• Wiedza na temat praw osobistych i ich ochrony
• Konsekwencje prawne podejmowanych decyzji
• Rozwijanie umiejętności aktywnego i wspierającego słuchania
• Rola nauczyciela jako wiodącego autorytetu
Klasy I-III Gimnazjum „Spacer po linie"
Spektakl „Spacer po linie" to przejmująca analiza czasu dojrzewania, kiedy młodzi ludzie stają wobec konieczności dokonywania wyborów, których głównymi determinantami są rozbudzone emocje. Nieumiejętność ich zrozumienia i zarządzania, potęgowana gniewem, frustracją i rozczarowaniem z racji niespełnionych potrzeb prowadzi wprost do inicjacji zachowań ryzykownych i dysfunkcyjnych. Bezprzedmiotowa agresja, używki, powielanie wzorców łamiących tradycyjne normy etyczne, moralne i społeczne, poczucie braku odpowiedzialności i brak samoakceptacji – to czynniki, które deregulują i niszczą cała strukturę emocjonalno- psychiczną człowieka. Aby temu zapobiec, konieczna jest prezentacja tego modelu zachowań i ukazanie alternatywnej, właściwej drogi rozwoju.
Te właśnie zagadnienia opisuje i nim jest dedykowany scenariusz „Spaceru po linie", nowego spektaklu Teatru Kurtyna.
Elementy profilaktyczno-edukacyjne spektaklu:
• przeciwdziałanie agresji i zachowaniom ryzykownym
• zarządzanie emocjami
• umiejętność kontroli stresu
• rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
• zapobieganie zagrożeniom związanym ze środkami psychoaktywnymi
• realizacja modelu motyw-decyzja-odpowiedzialność
• skutki prawne zachowań aspołecznych

Galeria.


 Sprawozdanie pedagoga za sem. II roku szkolnego 2015/2016

1) Programy i warsztaty profilaktyczne
1. Dla klas IV-VI SP i Gimnazjum zorganizowany został koncert profilaktyczny Wiesława „Blachy" Błażkiewicza „Powiedz - nie"

2) Program profilaktyczny dotyczący profilaktyki nikotynowej pt. "O ZIELONYM I O UKISZONYM OGÓRKU" kl.VIa i VIb
3) Program profilaktyczny „Razem bez złości" – klasy IV
4) Program profilaktyczny „Cukierki" – klasy III
5) Warsztaty dotyczące uzależnienia i zagrożeń związanych z paleniem e- papierosów dla klas I-III Gimnazjum.
6) Program „Uzależnienia behawioralne" – kl. I Gimnazjum
7) Wojewódzki program profilaktyczny dot. zapobiegania eksperymentowaniu i uzależnieniu od dopalaczy „Porozmawiajmy o zdrowiu"- kl.I Gimnazjum
8) „Dni Godności" - we współpracy z opiekunem SU, p.Joanną Adamkowską , p.E.Przybysz, p.Grażyną Kołbuc-Diling i wychowawcami klas IV-VI SP i Gimnazjum
2) Wywiadówka profilaktyczna
26 kwietnia dla nauczycieli i rodziców zorganizowane zostało spotkanie profilaktyczne, którego tematem było wczesne rozpoznawanie objawów uzależnienia od środków psychoaktywnych.
3) Preorientacja zawodowa
W zakresie preorientacji zawodowej w sem. II młodzież klas III wzięła udział w spotkaniu i warsztatach w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie , gdzie miała okazję poznać lokalny rynek pracy, jego kierunek rozwoju i zapotrzebowanie, zbadać swoje predyspozycje. Dla klas III zorganizowane zostały również warsztaty z pedagogiem PPP zajmującym się doradztwem zawodowy.
Młodzież klas II i III wyjeżdżała również na warsztaty połączone z promocją szkoły a zorganizowane przez Centrum Edukacji Ogrodniczej „Zdroje".

Młodzieży przedstawiana była również aktualna oferta edukacyjna szkolnictwa na poziomie ponadgimnazjalnym poprzez indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym i pedagogiem, prezentacje szkół, foldery, informatory, gazetki oraz kierowanie na indywidualne badanie predyspozycji i określanie kierunku kształcenia w Poradni Zawodowej w Gryfinie.

W sem. II młodzież klas II i III wzięła udział w warsztatach w ramach „Drzwi otwartych" w firmie INLOGIC, gdzie zapoznała się pracą informatyka, projektanta/ architekta inteligentnych systemów elektrycznych i współczesnym rozumieniem pracy elektryka.
4) Warsztaty (Współpraca Zespołu Szkół: Koła Teatralnego, koła biologicznego, pedagoga ze Stowarzyszeniem Spichlerz Sztuki)

- Warsztaty teatralne – 8-10 czerwca pod kierunkiem aktorów z Teatru Krzyk z Maszewa, których charakteryzuje kreatywność, ogromna żywiołowość i energia.
08 czerwca ( pierwszego dnia warsztatów) odbył się dla młodzieży i mieszkańców najnowszy spektakl teatru Krzyk „To Face"
W programie warsztatów dla uczniów ZS:
- ruch jak ważny czynnik w pracy aktora
- odwaga sceniczna
- emocje jako serce myśli aktora
- improwizacja na scenie
- konstrukcja etiud
- partnerstwo na scenie
- ćwiczenia akrobatyczne
Warsztaty zakończyły się pokazem dla mieszkańców przygotowanym przez młodzież pod okiem aktorów.

- Warsztaty botaniczne- kontynuacja prac przy zakładaniu współczesnego ogrodu w dawnym wirydarzu. Młodzież stworzyła projekt koncepcyjny ogrodu, w którym kontynuuje tradycje średniowiecznych ogrodów kontemplacyjnych z ich bogata symboliką a jednocześnie szuka nowoczesnej formy i prostych rozwiązań użytkowych. Tworzymy miejsce w którym mieszkańcy Kołbacza chętnie i miło spędzają czas. W ramach dwudniowych warsztatów założone zostaną rabaty z roślinami pachnącymi: maciejka, groszek pachnący, lilie, rezeda....W ostatni dzień warsztatów odbędzie się spotkanie w wirydarzu przy ognisku, domowych wypiekach z mieszkańcami Kołbacza i uczestnikami warsztatów. Zaprosiliśmy do wspólnego śpiewania ks. Michała, który głosił dla młodzieży rekolekcje wielkanocne.

- Wyjazd młodzieży na spotkanie „Lednica 2000"
Lednica 2000 to spotkanie młodych, którzy żyją wyborem Chrystusa. Oddają Mu przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. „Lednica" oparta na symbolach pozwala lepiej zrozumieć treści naszej wiary, wprowadza w duchowość, tradycję i tożsamość chrześcijańską.
5)Kino Na Temat
W ramach projektu, którego celem jest pokazanie młodemu odbiorcy, ze ambitne kino może w pasjonujący sposób opowiadać o ważnych dla młodych sprawach i prowokować gorące dyskusje. W II semestrze młodzież wzięła udział w projekcji filmów;
- „Intruz" temat: Czy sprawca przemocy może być jednocześnie ofiarą?
-„Moja chuda siostra" temat: Jak szczupła sylwetka staje się obsesją. Anoreksja i bulimia jako choroby cywilizacyjne.
- Nadejdą lepsze czasy" temat: W świecie ludzi bezdomnych. Czy można z niego wyjść?
- „Oddychaj" temat : Czy można obronić się przed manipulacją przyjaciela? Wzbudzanie poczucia winy i agresja słowna.
- „Mecz życia" temat: Czy powinniśmy okazywać osobom chorym współczucie i specjalnie je traktować. Lekcja o empatii i równouprawnieniu.

6)Współpraca
W ramach prowadzonych działań pedagogicznych( profilaktycznych, wychowawczych i interwencyjnych) w szczególny sposób współpracowałam z psychologiem, asystentami rodzin, koordynatorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, GKRPA, kuratorem zawodowym, wychowawcami.

7)Monitorowanie obowiązku szkolnego.
Co miesiąc prowadzone są zestawienia absencji uczniów w każdej klasie, na każdym poziomie, w celu poprawienia frekwencji i realizacji obowiązku szkolnego.

8)Prowadzone interwencje:
- zachowania agresywne/przemocowe (nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia w zachowaniu, niedojrzałość emocjonalna)
- ucieczki i wagary
- używki: papierosy i e-papierosy
- napoje energetyzujące

Profilaktyka

 

 

Sprawozdanie z pracy pedagoga za semestr I 2015/2016r.

 

 

Przedstawienia profilaktyczne

Warsztaty profilaktyczne

 

W dniu 28 października 2015r. Teatr Kurtyna, na zaproszenie pedagoga szkolnego, zaprezentował dla wszystkich grup wiekowych spektakle profilaktyczne.
W klasach I-III było to przedstawienie „Z miłości do Serduszka"- zabawna lekcja prawdziwej wiedzy o zdrowiu i dobrej kondycji fizyczno- psychicznej człowieka. Najmłodsi widzowie poznali tajniki zachowania zdrowej diety, korzystnego wpływu zajęć ruchowo- sportowych na organizm człowieka, niepożądanych skutków wszelkich szkodliwych dla ludzi uzależnień. Otrzymali praktyczne wskazówki o korzystaniu z mediów elektronicznych, o pozytywach płynących z systematyczności nauki i pracy.
W klasach IV-VI przedstawienie „Nie jesteś sam" to przede wszystkim poruszająca opowieść o dwójce młodych ludzi, którzy nie są jeszcze w pełni świadomi zagrożeń i niebezpieczeństw jakie czyhają na nich w okresie dojrzewania, to prezentacja problemów i zagadnień związanych z momentem przejścia dzieci w kolejny etap edukacji szkolnej., Rodzina i nauczyciele pojawiają się tam jako naturalne autorytety, osoby wspierające w sytuacji zagrożenia związanego z budowaniem indywidualnej pozycji w grupie rówieśniczej, przemocy i agresja werbalno – fizyczna w środowisku szkolnym (problem agresji elektronicznej),
„Bilet do raju" to spektakl przygotowany dla gimnazjalistów, przedstawiający przyczyny i skutki braku komunikacji w stosunkach dziecko- rodzina, zaburzenia w procesie budowania indywidualnej pozycji w grupie rówieśniczej, problem braku autorytetów i zafałszowania podstawowego kanonu wartości etycznych w okresie dojrzewania

Wydarzenie, którego odbiorcami była młodzież szkolna, odbyło się dzięki finansowemu wsparciu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dziękujemy!

 

 

Sprawozdanie za semestr drugi

 

sprawozdanie

 

 

Koncert muzyczny pt:
„wolności oddać nie umiem"
w wykonaniu

GABRIELA    FLESZARA

Szkoła - Koncert

Pod takim hasłem, w czwartek 20 listopada 2014r. w naszej szkole odbył się koncert profilaktyczny, którego wykonawcą był Gabriel Fleszar – polski muzyk, piosenkarz oraz aktor, znany z głównej roli w filmie pt. „Sezon na leszcza".
W koncercie wzięli udział uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej i klasy gimnazjalne.
Podczas 1,5-godzinnego spotkania muzyk dzielił się z młodzieżą swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na temat zagrożeń, przedstawił historie osób ze środowiska artystycznego uzależnionych od alkoholu, narkotyków. Przekonywał, że wszelkie używki i uzależnienia to droga donikąd. Opowieści te przeplatał utworami muzycznymi.
Sam od 15 lat nałogowy palacz, na potrzeby programu profilaktycznego organizowanego przez Scenę Ars Marketing z Krakowa, z dnia na dzień rzucił palenie, aby dla młodego odbiorcy być wiarygodną osobą. Do nałogu na razie nie wrócił i jak opowiada, czuje się z tym rewelacyjnie.
Nasz gość wspominał też o kruchości i nieprzewidywalności naszego życia i potrzebie cieszenia się każdą chwilą, bo nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć. Swoim wystąpieniem zachęcał młodzież do asertywnej postawy i mówienia „nie" w sytuacjach nacisku kolegów. Przestrzegał przed niewłaściwymi wyborami. - To miejsce, gdzie żyjemy to jeden wielki sklep z dopalaczami i nie zmieni tego żadna ustawa. Tylko twoje „nie" to zmieni.
Zachęcał do dobrych decyzji i budowania wiary we własną godność i wartość.

Podczas koncertu można było usłyszeć najsłynniejsze utwory artysty, m.in. „Kroplą deszczu", którym rozpoczął spotkanie. Spotkanie z uczniami zakończył piosenką Chłopców z Placu Broni „Kocham Wolność" dedykując ją jako przesłanie do młodzieży.
Projekt odbył się dzięki finansowemu wsparciu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

PROFILAKTYKA W GIMNAZJUM W KOŁBACZU
ROK SZKOLNY 2014/2015, SEMESTR I


Wraz z rozwojem mediów elektronicznych oraz wzrostem ich popularności obserwujemy wśród dzieci i młodzieży rosnąca liczbę przypadków uznawanych za przejawy tzw. cyberprzemocy, czyli przemocy z użyciem Internetu oraz telefonów komórkowych. Dzieci często podejmują działania uznawane za cyberprzemoc, nie mając świadomości ich konsekwencji. Tymczasem specyfika mediów elektronicznych sprawia, że intensywność krzywdy doznawanej przez ofiary cyberprzemocy, ich poczucie zagrożenia, przekracza możliwości poradzenia sobie z taką sytuacją, nawet jeśli pozornie jest ona błaha, a to może prowadzić już do prawdziwej tragedii.

Zapobieganie cyberprzemocy wymaga uświadomienia młodym internautom istoty problemu, jak również i konsekwencji, które dotykają ofiarę i sprawcę.
Uczniowie powinni również wiedzieć, jak zachować się w przypadku bycia świadkiem lub doświadczania przemocy w Internecie oraz w jaki sposób i gdzie szukać pomocy.

We wrześniu 2014r. wśród młodzieży gimnazjalnej zostały przeprowadzone ankiety, których celem było poznanie opinii uczniów dotyczącej zjawiska cyberprzemocy i innych występujących na terenie szkoły zagrożeniach. Wnioski z ankiet przedstawione zostaną na zebraniu ogólnym z rodzicami i uwzględnione w działaniach profilaktycznych zaproponowanych młodzieży.

W dniu 30 października 2014r, w klasach I-III Gimnazjum odbyły się warsztaty dotyczące zjawiska cyberprzemocy, poruszające min. problematykę:
- co robić, żeby nie zostać ofiarą cyberprzemocy?
- jak korzystać z Internetu i telefonu, by nie krzywdzić innych?
- co robić będąc świadkiem cyberprzemocy?
- co robić będąc ofiarą cyberprzemocy
Osobą prowadzącą spotkanie z młodzieżą był wykwalifikowany trener Teatru Kurtyna, który z wykształcenia jest socjologiem, biegłym zwłaszcza w sprawach resocjalizacji, posiadający uprawnienia pedagogiczne do pracy z dziećmi.

31 października w klasach II gimnazjum przeprowadzone zostały przez trenera PedaGo warsztaty, których celem była nauka rozwiązywania konfliktów, wyrażanie własnego zdania oraz bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw w granicach nienaruszających praw i psychicznego terytorium innych osób oraz własnych, bez zachowań agresywnych, a także obrona własnych praw w sytuacjach społecznych.

W ramach działań profilaktycznych przewidziane są warsztaty dla rodziców, których celem będzie dostarczenie wiedzy dotyczącej zjawiska agresji i cyberprzemocy, w szczególności:
- jakie formy może przyjmować cyberprzemoc,
- jakie emocje może rodzić cyberprzemoc u jej ofiar, jakie może nieść dla nich
konsekwencje,
- jakie są możliwe konsekwencje przemocy w sieci dla sprawców tego typu
działań,
- jak powinna zachować się ofiara cyberprzemocy i gdzie może szukać pomocy
- jak zachowywać się, by zmniejszyć ryzyko bycia ofiarą cyberprzemocy

 

 

Dzień profilaktyki w Szkole Podstawowej

 

W dniu 2 października 2014r. odbyły się dla klas IV-VI warsztaty profilaktyczne pt.: „Na tropie niewidocznych śladów"
prowadzone przez z specjalistów ze Studia Diagnozy i Profilaktyki z Krakowa. Zajęcia miały za zadanie zwiększyć świadomość skutków przemocy, nauczyć zachowań alternatywnych oraz interweniowania w sytuacjach gdy przemoc już zaistniała. Podkreślają skutki przemocy psychicznej, które dzieciom trudno zauważyć. Wiedza i umiejętności zdobywane był w oparciu o aktywne metody, takie jak elementy ruchowe, angażowanie odpowiedzi całego ciała czy burza mózgów.

Warsztaty refundowane przez GKRPA w St. Czarnowie

 

Dzień profilaktyki w Szkole Podstawowej

 

W dniu 2 października 2014r. odbył się spektakl profilaktyczny dla klas I-III pt.: „Strach ma wielkie oczy" PREZENTOWANY PRZEZ GRUPĘ - T z TORUNIA. W spektaklu poruszany został problem uzależnień (alkohol, nikotyna, narkotyki) oraz przemocy i agresji- zjawiska coraz bardziej powszechnego wśród dzieci i młodzieży. Przemoc psychiczna i fizyczna jest szczególnie groźna: powoduje efekt domina, przez co często współwinni są także ci , którzy nie zgadzają się na nią, jednak nie reagują. Oprawcy czują się dzięki temu bezkarni a osoby prześladowane nie wiedzą jak zmierzyć się z problemem. Aby uporać się z trudną sytuacją dzieci i młodzież często sięgają po używki.
Aktorzy ukazali sposoby radzenia sobie w skomplikowanym położeniu. Pokazali , że kluczem do rozwiązania sprawy jest przerwanie milczenia i zwrócenie się o pomoc. Udowodnili że nauczyciel jest przyjacielem, który wie jak wyjść z opresji. Ponad to pokazano, co robić kiedy jesteśmy świadkami przemocy.
Fascynująca przygoda rozgrywa się w owadzim świecie . Piegowata razem z przyjacielem Żądełkiem są prześladowani przez Karalucha Ochydka. Sytuacja z pozoru niewinna zaczyna wymykać się spod kontroli i wyrządzać coraz więcej szkód.
To piękne, ale i zabawne przedstawienie dało dzieciom dużą porcję walorów edukacyjnych i zarazem było dla nich niepowtarzalną okazją do bezpośredniej zabawy z aktorami. Cała gama oryginalnych bohaterów, wartka akcja i rozbrajający kunszt kabaretowy zagwarantowały niesamowite widowisko zarówno dla dziecięcego jak i dorosłego widza.
Spektakl refundowany przez GKRPA w Starym Czarnowie

Szkoła - Profilaktyka dla SP

 

Profilaktyka dla najmłodszych

 

W dniu 2 października 2014r. odbył się spektakl profilaktyczny DLA GRUP 3-4 LATKÓW I KLAS „0"zaprezentowany przez GRUPĘ - T z Torunia. Tematyka: oswajanie lęków i strachów, wskazanie sposobów radzenia sobie ze stresem

Akcja spektaklu toczyła się w Supełkowie, wiosce zamieszkanej przez Supełki. Pewnego dnia Hortensja słyszy tajemnicze dźwięki dobiegające z jej szafy. Mimo lęku Hortensja wraz ze swoim przyjacielem Emilem zbierają się na odwagę i zaglądają do owej szafy. Ku ich zdziwieniu okazuje się , że jest ona zamieszkana przez Stracha Gęsią Skórkę, który znalazł się w ich świecie .

Spektakl refundowany przez GKRPA w Starym Czarnowie

Przedszkole - Profilaktyka dla najmłodszych

 

Odpowiedzialność karna osoby nieletniej. Prowadzący spotkanie: st. asp. Elżbieta Adamus z KW Policji w Szczecinie.

Szkoła - warsztaty dla rodziców

 

Skutki zażywania środków odurzających - spotkanie profilaktyczne

Szkoła - Skutki zażywania środków odurzających 2014

 

Spotkanie profilaktyczne z przedstawicielami OHP Trzcińsko Zdrój

Szkoła - OHP 2014

Jak skutecznie motywować do nauki?

Szkoła - Warsztaty dla rodziców 2014

 

 

Profilaktyka oczami młodzieży

Szkoła - Profilaktyka oczami młodzieży

 

 

 

 

 

Szkoła - Odpowiedzialność karna wśród nieletnich

 

Warsztaty profilaktyczne nt. "Odpowiedzialności karnej nieletnich" odbyły się w grudniu 2013r. i przeprowadzone były w kl. IV-VI SP i I-III GIMN. przez st, sierż. sztab. Joannę Chojniak KP Policji w Gryfinie.

 

Światowy Dzień Tolerancji

Szkoła - Światowy Dzień Tolerancji

 

Spektakl profilaktyczny dla rodziców przedstawiony przez aktorów Teatru "Kurtyna" z Krakowa pt. "Wpływ postaw rodzicielskich na zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w aspekcie osiągnięć edukacyjnych". Spektakl był refundowany przez GKRPA w St. Czarnowie.

Szkoła - Spektakl profilaktyczny dla rodziców

 

 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I SEMESTR 2013/14

DLA UCZNIÓW:

Październik 2013r.
1.kl."0" i I-IIISP – warsztaty nt. „Agresja i przemoc – przejawy i zapobieganie"
2.kl. IV-VISP i I-III Gimn. – warsztaty nt. „ Skutki i konsekwencje zażywania środków odurzających oraz ich wpływ na zachowania agresywne"

Warsztaty były prowadzone w październiku 2013r. przez specjalistę z firmy profilaktycznej PeDaGo. Po warsztatach prowadzącya p. Anna Wojciechowska przekazała diagnozę:
• Uczniowie posiadają wiedzę na temat narkotyków i środków odurzających- ich działania na organizm młodego człowieka,
• Uczniowie potrafią wskazać różnicę pomiędzy uzależnieniem fizycznym i psychicznym.
3.kl „0" i I-III SP spektakl profilaktyczny „Sieciaki" spektakl miał na celu propagować bezpieczeństwo dzieci w sieci. W spektaklu poruszono treści cyber przemocy oraz prześladowania przez Internet oraz poruszono temat o uzależnieniach od nikotyny i alkoholu.

Grudzień 2013r.
1.k l. IV-VISP i I-III Gimn.
Warsztaty nt. „Odpowiedzialność karna nieletnich" warsztaty przeprowadzone przez funkcjonariuszkę KP Policji w Gryfinie panią starszy sierżant Joannę Chojniak z zespołu ds. nieletnich i patologii.
2. kl. IIIA Gimn. zaj. z pedagogiem nt. środków odurzających i ich wpływie na młodego człowieka.

Styczeń 2014r.
1.Wyjazd z młodzieżą kl. II i III Gimn. do Aresztu Śledczego w Szczecinie w celu uświadomienia młodzieży konsekwencji następstw kolizji z prawem.
2. kl. IIIB zaj. z pedagogiem z cyku Lekcje przestrogi temat: „ Rodzice mnie nie rozumieją - konflikt pokoleń oraz problemy nastolatków z rodzicami.
3. kl.IVb zaj. z pedagogiem z cyklu Lekcje przestrogi temat „Przyjaciel" - czyli zrozumieć świat uczuć.
Luty 2014r.
1.kl.IIB zaj. z pedagogiem z cyklu Lekcje przestrogi pt „Nóż" - czyli
o problemie agresji wśród nastolatków.
2.kl.Vb zaj. z pedagogiem z cyklu Lekcje przestrogi pt „Piotrek" - czyli problem ADHD wśród uczniów i ich tolerancja na inne zachowania.

Nasza młodzież brała również udział w konkursie wojewódzkim PROFILAKTYKA OCZAMI MŁODZIEŻY pod kierunkiem p. E. Pietruszki, w związku z tym uczniowie nasi uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez KW Policji w TV Szczecin, podczas tych warsztatów mogli zapoznać się ze technikami kręcenia filmów.

DLA RODZICÓW:

Grudzień 2013r
Spektakl profilaktyczny poruszający tematykę „ Wpływu postaw rodzicielskich na zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w aspekcie osiągnięć edukacyjnych".

 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
W I SEM. ROKU SZKOL. 2013/14

W tym semestrze odbyły się warsztaty profilaktyczne o tematyce:

SKUTKI I KONSEKWENCJE ZAŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH. WPŁYW TYCH ŚRODKÓ NA ZACHOWANIE

W warsztatach brali udział uczniowie z klas I-III Gimnazjum oraz uczniowie klas IV-VI SP.

Dla najmłodszej grupy uczniów czyli "0" i kl. I-III SP zorganizowany został spektakl profilaktyczny pt: SIECIAKI

Jak również, nasza młodzież bierze udział w konkursie wojewódzkim PROFILAKTYKA OCZAMI MŁODZIEŻY pod kierunkiem p. E. Pietruszki, w związku z tym uczniowie nasi brali udział w warsztatach zorganizowanych przez KW Policji w TV Szczecin, podczas tych warsztatów mogli zapoznać się ze technikami kręcenia filmów.

 

 

Działania profilaktyczne w Szkole Podstawowej w I semestrze rok szkolny 2012/2013:
Kl. IV – VI
Warsztaty profilaktyczne prowadzone „ Niewidoczne ślady też bolą „
Zajęcia miały za zadanie zwiększyć świadomość skutków przemocy, nauczyć zachowań alternatywnych oraz interweniowania w sytuacjach gdy przemoc już zaistniała. Podkreśliły skutki przemocy psychicznej, które tak bardzo trudno jest dzieciom zauważyć.
W klasach IV – VI odbyły się również warsztaty na temat profilaktyki uzależnień od substancji uzależniających.
Celem warsztatów było zapoznanie uczniów z negatywnymi konsekwencjami używania substancji psychoaktywnych.

W tym semestrze zaplanowane są jeszcze działania profilaktyczne w kl „0" oraz I-III również w formie warsztatów :
Kl. 0 – „Bajka odpoczywajka" i jak sama nazwa wskazuje ma służyć odpoczynkowi, odprężeniu, relaksacji. Warsztaty te będą miały na celu rozładowanie napięć, odpowiedzialnych w efekcie za zachowanie agresywne.
Kl. I-III – „Pokonać stworka agresorka" zajęcia będą miały na celu wyuczenie umiejętności wyrażania swoich emocji, szczególnie tych trudnych. Uświadomienie przyczyn agresji oraz wypracowanie umiejętności zapobiegania zachowaniom negatywnym poprzez współpracę w zespole.

 

Profilaktyka w gimnazjum

 1.Warsztaty profilaktyczne dla gimnazjum dotyczące uzależnienia od środków odurzających
Zajęcia mają za zadanie zwiększyć świadomość negatywnych konsekwencji używania substancji psychoaktywnych. W trakcie warsztatów ukazany zostaje mechanizm uzależnienia, co pozwala rozprawić się z błędnymi przekonaniami na temat tych substancji . Uczniowie zostają zapoznani z najważniejszymi wiadomościami dotyczącymi uzależnień. Uczą się przeciwstawiać presji otoczenia i trenują asertywną odmowę.
2. Warsztaty profilaktyczne pt: „Przemoc = nie-moc"
Warsztaty ukazują przyczyny i skutki przemocy. Podkreślają, że na stosowaniu przemocy tracą wszyscy – również sprawcy. Uczą jak zachować się w sytuacji zaistnienia przemocy szkolnej. Kładą nacisk na rozwijanie empatii.
3. Spotkanie dla rodziców pt.: „Narkotyki – nie moje dziecko"
4. Lekcje gry na wszystkim dwudniowe spotkanie z grami dydaktycznymi dla uczniów i nauczycieli
Lekcje gry na wszystkim

Przykładowe lekcje języka polskiego w wybranych klasach ukazujące praktyczne sposoby wykorzystania gier.
Śladami Małego Księcia – gra na motywach Małego Księcia A. de Saint-Exupery'ego, - klasy III gimnazjum po południu
Gra jako skuteczne narzędzie edukacyjne
Warsztaty dla nauczycieli obejmujące zagadnienia związane z tworzeniem oraz teoretycznym i praktycznym wykorzystaniem gry podczas lekcji.
Dzień bez prądu

Gra jako alternatywny sposób spędzania wolnego czasu – warsztaty dla młodzieży na temat tworzenia własnych gier zakończone przeprowadzeniem gry terenowej stworzonej w oparciu o lokalną historię i tradycję lub gry logicznej kształtującej umiejętności dedukcji
i logicznego myślenia