Regulamin oceniania nauczycieli

regulamin oceniania nauczycieli

Regulamin szkoły

Regulamin szkoły

Regulamin oceny z zachowania

§ 71 g.


1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala się według skali określonej w Zasadach Wewnątrzszkolnego Oceniania, zgodnie z § 13 ust. 3.
3. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
5. Na ocenę zachowania składają się następujące aspekty:
1) sumienność, systematyczność zdobywania wiedzy,
2) wytrwałość i samodzielność w przezwyciężaniu napotkanych trudności w nauce,
3) systematyczność i staranność w odrabianiu prac domowych,
4) przestrzeganie ustalonych zasad i porządku na lekcji,
5) uzupełnianie braków wynikających z absencji,
6) systematyczność, punktualność w uczęszczaniu do szkoły,
7) godzenie nauki z pracą społeczną, obowiązkami domowymi i zajęciami pozalekcyjnymi,
8) podejmowanie działań zmierzających do udzielania pomocy innym,
9) poszanowanie i rozwijanie dobrych tradycji szkoły,
10) dbałość o podręczniki i pomoce szkolne,
11) przejawianie troski o mienie szkoły, własność społeczną i indywidualną,
12) inicjowanie i podejmowanie prac społecznie użytecznych dla klasy, szkoły i otoczenia,
13) wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę i organizacje uczniowskie,
14) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
15) umiejętność współdziałania w zespole i odpowiedzialność za wyniki jego pracy,
16) uczciwość w codziennym postępowaniu i reagowanie na zło,
17) sposób bycia nienaruszający godności własnej i innych osób,
18) dbałość o kulturę osobistą i zachowania,
19) niewykorzystywanie swej przewagi fizycznej, wieku, funkcji do naruszania praw innych osób,
20) dbałość o zdrowie, nieuleganie nałogom,
21) dbałość o higienę osobistą, estetykę wyglądu, odpowiedni ubiór i fryzurę.
6. Przy ustalaniu ocen śródrocznych i rocznych zachowania wychowawca powinien kierować się następującymi zasadami:
1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który przykładnie spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści oceny i jest wzorem do naśladowania dla innych,
2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który sumiennie realizuje wszystkie wymagania zawarte w treści oceny i może być wzorem do naśladowania dla innych uczniów,
3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który prawidłowo realizuje podstawowe treści oceny i zachowuje się bez zastrzeżeń,
4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który uchybia istotnym wymaganiom zawartym w treści oceny, ale zastosowane środki zaradcze przynoszą poprawę zachowania,
5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który bardzo rzadko spełnia wymagania zawarte w treści oceny, popełnia znaczne uchybienia, a zastosowane przez szkołę, dom rodzinny, środki zaradcze nie odnoszą skutku,
6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który popełnia rażące uchybienia w zachowaniu.
7. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest wpisywanie do zeszytu uwag oraz dziennika elektronicznego pochwał i uwag krytycznych dotyczących postępowania uczniów.
8. Przy ustalaniu oceny z zachowania wychowawca klasy powinien wziąć pod uwagę:
1) samoocenę ucznia;
2) ocenę zespołu uczniowskiego;
3) ocenę nauczycieli uczących w tym pedagoga, dyrektora szkoły i innych pracowników
szkoły.
9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
10. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
11. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

BHP

BHP

Szkolny program profilaktyki

Program wychowawczo- profilaktyczny w roku szkolnym 2017/2018:

 

Statut

Statut

Wizja i misja

Wizja i misja

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły

 

Koncepcja pracy przedszkola